תכניות מתאר ואב למים ביוב וניקוז

תוכנית המתאר ותוכניות האב למים ביוב וניקוז מהוות תוכניות השלד לבניית מערכות אספקת המים, הביוב והניקוז ביישוב.

 

במסגרת תוכניות האב מוגדרים הקווים והמתקנים הדרושים לצורך אספקת מים ולצורך, איסוף הביוב וניהול הנגר. בתוכניות האב מוגדרים עקרונית מיקומי תחנות השאיבה הנדרשות, בריכות מי השתייה ושטחי ההשהיה והחלחול.

 

תוכניות האב נבדקות ע"י רשויות ומשרדים שונים: משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, רשות המים, משרד השיכון, מקורות ועוד.

 

המתקנים הנדרשים מוגדרים כמתקנים הנדסיים. ולכן, במסגרת תוכנית המתאר, מאותרים שטחים מתאימים המוגדרים סטטוטורית כמגרשים המיועדים להקמת מתקנים הנדסיים.

 

בהוראות התוכנית מוגדרים שלביות ההקמה הנדרשת ותנאים להקמת המתקנים.

 

תוכניות המתאר מאושרות סטטוטורית ע"י מנהל התכנון.

מכון לטיפול בשפכים כרמיאל
תוכניות אב אזוריות
מכון לטיפול בשפכים כרמיאל
תוכניות אב למים וביוב
מכון לטיפול בשפכים כרמיאל
תכניות אב לניקוז
הכנת נספחים וליווי תוכניות מתאר