מערכות ביוב

תחנות שאיבה לביוב וקווי סניקה
מערכות איסוף לשפכים
קווי הולכה ראשיים לשפכים
דחיקת קווים