טיפול בשפכים

טיפול בבוצה
טיפול וטיהור שפכים
טיפול שניוני ושלישוני
מאגרים
קולחים
מתקני סינון