תכניות מתאר ואב למים ביוב וניקוז

תכניות אב לניקוז

הפיתוח העירוני משנה את פני התכסית העירונית ובכך מקטין את החילחול הטבעי ומשנה את משטר זרימת מי הנגר. על מנת שהשינוי במשטר הזרימות וכמויות הנגר לא יפגע ברכוש, נדרש להסדיר ולהתאים את מערכות הניקוז העירוניות.

חברת בלשה ילון מכינה תוכניות אב לניקוז. במסגרת תוכנית האב לניקוז מבוצע אפיון של השינויים הצפויים בתכסית פני הקרקע ומבוצעים חישובים לספיקות הנגר הצפויות בהתייחס למצב הקיים ולמצב המתוכנן.

התוכניות מוכנות על בסיס הטופוגרפיה ביישוב, ייעודי הקרקע, נתוני עוצמות גשם ועוד.

תוכנית האב לניקוז מחלקת את הישוב לאגני ניקוז ומחשבת עבור כל אזור את ספיקות הנגר ואת קוטר הקווים הנדרשים לניקוזו.

תוכנית האב לניקוז מתווה את הפתרונות ומציעה את האמצעים לצורך ניהול הנגר.

התוכניות שמקודמות כיום מבוצעות בהתאם להוראות תמ"א 1 ולמסמך מדיניות ניהול נגר עירוני שהוכן ע"י מנהל התכנון.