תכניות מתאר ואב למים ביוב וניקוז

הכנת נספחים וליווי תוכניות מתאר

כחלק מחזון פיתוח עירוני נדרשות הרשויות המוניציפליות להכנת תוכניות מתאר. תוכניות אלו מתוות את אופן פיתוח הישוב.

חברתנו שותפה ומלווה הכנת תוכניות מתאר. במסגרת זו עבודתנו מתרכזת בעיקר בהכנת נספחי התשתיות הרטובות : מים, ביוב, ניקוז וניהול מי נגר.

נספחי המים, הביוב והניקוז מציגים את המערכות התשתית הקיימות והמתוכננות.

במסגרת תוכניות המתאר נאסף מידע על הצרכים העירוניים, מתקנים דרושים (בריכות איגום מי שתייה חדשות, תחנות שאיבה וכד'), ומבוצע תיאום בין השטחים הנדרשים לצורך הקמת המערכות החדשות לבין לייעודי הקרקע המוצעים במסגרת תוכנית המתאר.